best drag and drop web site builder software

Tilburg University

Binnen alle universteiten vindt validatie plaats: past de wetenschap nog voldoende binnnen de maatschappij? Een belangrijk onderdeel  van deze validatie wordt gevormd door wetenschappers die in staat zijn om hun kennis om te zeten naar een onderneming. TiU neemt deel in dergelijke ondernemingen. Ithaca behartigd de belangen van de universiteit, intellectueel eigendom en fondsen, en richt samen met de wetenschapper en externe partijen de bedrijven daadwerkelijk op.